Kędzierzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KPRI
sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
OGŁOSZENIE z WYKAZEM RZECZY, REGULAMIN, wzór OFERTY

               

ZAŁĄCZNIKI do pobrania:    

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - pdf
                 REGULAMIN - pdf        WYKAZ RUCHOMOŚCI - pdf          
WZÓR OFERTY         

 

Syndyk masy upadłości

Kędzierzyńskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych
„KPRI” sp.  z o.o. w upadłości likwidacyjnej
z/s w Kędzierzynie-Koźlu ul. Kłosowa 4

 

- ogłasza sprzedaż z wolnej ręki majątku ruchomego upadłego w postaci maszyn, pojazdów, towarów (samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, maszyn drogowych, maszyn inżynieryjnych,  wyposażenia, materiałów budowlanych)

 

Warunki przetargu

1)      wykaz przedmiotów objętych przetargiem wraz z cenami oszacowania
(ceny minimalne netto), Regulaminem
został zamieszczony na stronie
www.kpri.pl, jako załącznik do ogłoszenia oraz jest dostępny w siedzibie upadłego

2)      oferty należy składać do dnia 14 kwietnia 2014r do godz: 15.00 w siedzibie upadłego w 47-206 Kędzierzyn-Koźle ul. Kłosowa 4, z dopiskiem „Przetarg”,  osobiście lub drogą pocztową na wyżej wskazany adres.
 W przypadku składania oferty droga pocztową o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do siedziby upadłego. Wzór oferty na stronie www.kpri.pl.
Oferta winna zawierać:

a)      nazwę i siedzibę (lub miejsce zamieszkania) oferenta

b)     datę sporządzania oferty,

c)      ścisłe oznaczenie przedmiotu oferty wraz z oferowaną ceną netto
(bez podatku VAT),

d)     oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym oraz prawnym przedmiotu sprzedaży i nie wnoszenia w tym zakresie zastrzeżeń,

e)      oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami określonymi w  Regulaminie i przyjęciu ich  bez zastrzeżeń.

3)      rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2014r o godz. 16.00 w siedzibie upadłego

4)      w razie wpłynięcia kliku ofert na zakup tych samych ruchomości wiążąca pozostaje oferta zawierająca najwyższą cenę, po otwarciu ofert syndyk może zarządzić dodatkowy przetarg ustny, w którym cenę wywoławczą będzie najwyższa cena z ofert pisemnych, a uczestnikami przetargu będą osoby, które złożyły oferty pisemne i które stawiły się w dacie otwarcia ofert osobiście lub przez pełnomocników

5)      syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia

 

Przedmioty objęte przetargiem można oglądać od 28/3/2014r do dnia 14/4/2014r
w siedzibie upadłego przy ul. Kłosowej 4 w Kędzierzynie-Koźlu
od poniedziałku do piątku w godzinach  od 07 do 12.

Informacje o przedmiocie przetargu, o warunkach przetargu oraz wymaganiach co do oferty można uzyskać

pod nr 887-777-887, 77/482-45-41 biuro@kpri.pl;  bądź bezpośrednio w siedzibie upadłego w dni robocze  w  godzinach od 08 do 13.